Subsidie asbest verwijderen

Kan ik in 2017 subsidie krijgen om asbest te verwijderen Asbestdaken?
Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 subsidieregelingen om asbest te verwijderen. Particulieren kunnen alleen gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2017 € 15 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Meer info op: RVO Subsidies & Regelingen

Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs
In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling loopt tot 1 november 2016. Meer info op: Asbest van het Dak

Voor wie?
Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Looptijd en indienen
De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Meer info op: RVO Subsidies & Regelingen

 

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!
De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is opengesteld tot en met 31 oktober 2016 (LET OP: sommige provincies hebben een openstelling tot 1 september!!) en is bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. In een aantal provincies is het budget inmiddels benut. Aanvragen is dan helaas niet meer mogelijk. In andere provincies is het budget bijna uitgeput. Toekenning gebeurt in de meeste gevallen op basis van binnenkomst van de aanvragen. Kijk op de betreffende pagina van uw provincie voor de stand van zaken en de voorwaarden.

Sinds 1 januari 2016 is er tevens een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Meer info op: Asbest van het Dak